">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Oznamy

 

                             

                                         Millé mamičky, babičky, priatelia školy !

Srdečne Vás pozývame v pondelok 14. mája  o 17 °°hod do kultúrneho domu na náš kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek.

Tešíme sa na Vás.

                                                    Žiaci  a  učitelia ZŠ

 

 

 

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy  J. Záborského 7 v Pozdišovciach  informuje rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
Tento výpis nie je verejnou listinou.
Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona).
V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do 27. 01. 2012.
Vzor písomnej žiadosti o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 2011/2012 je pod textom

Poznámka: Podľa § 55 ods. 11 školského zákona sa v posledný vyučovací deň školského roka (29. júna 2012) vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

 

 

 

....................................................................................................................

meno a priezvisko rodiča, zákonného zástupcu žiaka, adresa bydliska< xml:namespace prefix = o />

 

 

                                                                      Základná škola

                                                                      J. Záborského 7

                                                                      072 01

   

 

                                               ŽIADOSŤ

                     o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

 

Meno a priezvisko žiaka: ............................................................................

Dátum narodenia: .............................Miesto narodenia:.............................

Ročník : .......................                    Školský rok: .....................................

 

 

                                                                  ..................................................

                                                                          podpis žiadateľa

 

 

 

Žiadosť sa vydáva v súlade s ustanovením § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vysvedčenie je doklad o získanom vzdelaní. Vysvedčenie je verejná listina.

 

k - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

 

 

 

Organizácia školského roka 2011/2012

 

 Školský rok 2011/2012 sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok). Klasifikačná poradaza prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok).  

 

 
 
PRÁZDNINY Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín
prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 27. október 2011(štvrtok)

28. október –

31. október 2011


2. november 2011(streda)

vianočné 22. december 2011(štvrtok)
23. december 2011 – 5. január 2012

9. január 2012

 

 

(pondelok) 

polročné

2. február 2012(štvrtok)

3. február 2012(piatok)

6. február 2012(pondelok)
jarné 24. február 2012(piatok)

27. február –2. marec 2012

 

 


5. marec 2012(pondelok)

veľkonočné

4. apríl 2012

(streda)


5. apríl –

10. apríl 2012


11. apríl 2012

(streda)


letné

29. jún 2012

(piatok)


2. júl –

31. august 2012


3. september 2012 (pondelok)
 

 

 

Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede.
Začiatok vyučovania je 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 20 minút.

 
Časové rozdelenie dňa:
8.00 - 8.45 1.vyučovacia hodina
8.55 - 9.40 2.vyučovacia hodina
10.00 - 10.45 3.vyučovacia hodina
10.55 - 11.40 4.vyučovacia hodina
11.50 - 12.35 5.vyučovacia hodina
 
 
 
 
Zoznam učebných pomôcok:
 
 

1. ročník:

Zošit 511 (10 ks), zošit 512 (10 ks), zošit 510 (1ks), náčrtník, obaly na zošity a učebnice, pastelky, ceruzky,  pero- tornádo, guma, strúhadlo,  notový zošit, pomôcky na Vv - výkresy A4 (20 ks), vodové farby, plochý a guľatý štetec, pohárik, handrička, nožnice s guľatým koncom. Prezúvky, cvičebný úbor +tenisky, hygienické vrecúško (umelý pohár, toaletný papier, mydlo, hygienické vreckovky, malá lyžička)

 

2. ročník:

Zošit 512 (10 ks), zošit 513 (5 ks), zošit 520 (1 ks), zošit 5110 (1 ks), slovník 644 (1 ks), notový zošit, výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, zelené pero, guma, strúhadlo, pastelky, ceruzky, trojuholníkové pravítko, obaly na knihy a zošity, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.

 

 

3. ročník:

Zošit 523 (20 ks), zošit 520 (2 ks), notový zošit (1 ks), výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, ceruzka, pravítko, kružidlo, strúhadlo, zelené pero, obaly na zošity a knihy, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.

 

 

4. ročník:

Zošit 523 (12 ks), zošit 524 (8 ks), zošit 440 (2 ks), zošit 540 (1 ks), zošit 544 ( 3 ks), zošit 644 ( 2 ks), zošit 520 (1 ks), linajková podložka A3, A4,  notový zošit, výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, pravítko 30 cm, trojuholník s ryskou, kružidlo, strúhadlo, guma, šablóna SR, zelené pero, obaly na knihy a zošity, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.
 
 
 
 
TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok