">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Školský vzdelávací program

Školský rok  2011/2012


 

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa .“

  Dalajlama

 

 

 

 

 

 

 

    "Sme jedna rodina, jeden celok"


 

  

OBSAH

ÚVOD   ............................................................................................................................... 3

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ............................................................................................ 4

2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ...........................................................  5

2.1  Veľkosť a poloha školy .................................................................................................5

2.2  Charakteristika žiakov  ................................................................................................ 5

2.3  Charakteristika pedagogického zboru  ....................................................................... 5

2.4  Organizácia výberového konania  ...............................................................................5

2.5  Projekty ........... ............................................................................................................5

2.6  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi ................... ................................................. 6

2.7  Materiálne a priestorovo-technické podmienky školy ..................................................6

2.7.1 Žiacka a učiteľská knižnica ........................................................................................6

2.72 Učebňa informatiky .....................................................................................................7

2.8  Škola ako životný priestor ............................................................................................7

2.9  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri výchove a vzdelávaní ..................7 

2.10 Podmienky na špeciálne vzdelávanie žiakov s individuálnymi potrebami  ................7..

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ............... 9

3.1 Východiská a ciele ....................................................................................................... 9

3.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania  ...........................................................................9

3.3 Profil absolventa ......................................................................................................... 11

3.4 Pedagogické stratégie, metódy a formy ..................................................................... 13

3.5 Zabezpečenia výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami  .....................................14

3.6 Začlenenie prierezových tém....................................................................................... 14

4 VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY  HODNOTENIA............................................ 15

4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov   ................................................... 15

4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnoteniazamestnancov  .............................................15

4.3 Hodnotenie školy  .........................................................................................................16

5 UČEBNÝ PLÁN ............................................................................................................. 17

5.1 Učbný plán 1. stupňa ŠVP ..........................................................................................17

5.2 Školský učebný plán  ................................................................................................... 18

6  UČEBNĚ  OSNOVY  ..................................................................................................... 20

  

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

 

  Legislatívna etapa kurikulárnej transformácie bola dovŕšená dňa 22. mája 2008, kedy sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone o výchove a vzdelávaní (školskom zákone) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Školský zákon v § 5 prvého oddielu Výchovno-vzdelávacie programy druhej časti Výchova a vzdelávanie ustanovuje, že výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovnovzdelávacích programov. Výchovno-vzdelávacie programy podľa odseku 1 sú v základných školách výchovno-vzdelávacie   programy    pre  školy   (ďalej  len „  vzdelávací  program“  ).  Podľa

vzdelávacích programov sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré poskytuje stupeň vzdelania podľa § 16 a 17 tohto zákona.

    Školský   zákon  ustanovuje  dvojúrovňové  vzdelávanie,  vzdelávací  program  je:

a) štátny vzdelávací program,

b) školský vzdelávací program.

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Vydáva a zverejňuje ich Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

    Školský  vzdelávací  program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie.

Školský vzdelávací program je verejná listina.

Školský vzdelávací program  Sme jedna rodina, jeden celok  je vypracovaný v súlade s  princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania  podľa  školského  zákona  a  aktuálnej verzie  príslušného  štátneho  vzdelávacieho  programu.   Je  to  otvorený  dokument.

Školský  vzdelávací  program Sme jedna rodina,  jeden celok je  dokumentom,  ktorý bude postupne dopĺňaný a aktualizovaný predovšetkým v oblasti učebných plánov a učebných osnov pre ďalšie ročníky.

 

 

 

1    IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE

 

Školský vzdelávací program

Pre 1. stupeň ZŠ

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania   ISCED 1

Dĺžka štúdia :         štyri roky

Vyučovací jazyk:   slovenský, … 

Študijná forma     denná

Druh školy:             štátna  

 

Predkladateľ:  

Názov školy         Základná škola J. Záborského 7  Pozdišovce

Adresa                J. Záborského 7 Pozdišovce  072 01

IČO                       710061960

Riaditeľ školy       Mgr. Adriana Janošová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP   Mgr. Iveta Golmicová

Kontakty              telefón  : 056/6472221,   zspozdisovce@pobox.sk

 

Zriaďovateľ:  

Názov                   Obec Pozdišovce

Adresa                 Pozdišovce č. 144

Kontakty              telefón : 056/6472203

 

 

Dokument bol schválený pedagogickou radou dňa : 05.09.2011

Dokument bol schválený Radou školy dňa :  06.09.2011

 

 

 

Platnosť dokumentu do  31. 08. 2012                                          riaditeľ : Mgr. Adriana Janošová

 

 

2   VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

    2.1  Veľkosť  školy 

 

  Základná škola J. Záborského 7 v Pozdišovciach je málotriedna škola, ktorá má v školskom roku 2011/2012 vytvorené 3 triedy.  Prvý ročník je samostatný, druhý  ročník je samostatný, tretí a štvrtý ročník je spojený. Má jedno oddelenie ŠKD. V budove školy je aj počítačová miestnosť. Škola sa nachádza 6 km od okresného mesta Michalovce. Je umiestnená mimo hlavnej cesty v peknom prostredí.

 

2.2 Charakteristika žiakov

 

  Školu navštevuje 50 žiakov z obce. Časť z nich je zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

2.3 Charakteristika pedagogického zboru

 

  Na škole pracujú 3 učitelia, všetci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie a pedagogickú spôsobilosť. Vychovávateľka v ŠKD má odborné vzdelanie. Všetci pedagogickí pracovníci sa priebežne vzdelávajú. Prešli rôznymi vzdelávaniami ako napr. IKT, Etická výchova, Tvorba projektov, MZ a pod.                                                               Školenia sú väčšinou organizované MC Prešov. Venujú sa mimoškolským aktivitám, zapájajú žiakov do regionálnych súťaží.

 

2.4 Organizácia prijímacieho konania

 

  V škole nie sú žiadne triedy s rozšíreným vyučovaním, preto nie je potrebné výberové konania .

 

2.5  Projekty

  Momentálne nie je škola zapojená do žiadneho veľkého  projektu , ale po výbornej skúsenosti z projektu „Hodina deťom“ uvažujeme o zapojení do vhodného projektu.

Vytvárame ale vlastné, školské projekty

 

 • environmentálny program – separovaný zber papiera,
 • mediálny program – školský časopis Pozdišováčik, verejné podujatia ( deň otvorených dverí, vianočný koncert, školský karneval, Deň matiek, Deň otcov, Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším)
 • športový program – vlastné a regionálne súťaže, školská športová olympiáda

 

 

2.6  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

    Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia pomáhajú škole vo všetkých smeroch. Organizujeme spoločne rôzne akcie, ako školský výlet, rôzne vystúpenia a pod.

  Pravidelne spolupracujeme s miestnou organizáciou Červeného kríža a miestnou organizáciou Matice slovenskej. Spoločne usporadúvame  besedy a kultúrne vystúpenia v obci.

  Taktiež spolupráca s Obecným úradom je na veľmi dobrej úrovni.

Máme spoločné akcie aj s MŠ v Pozdišovciach. Robíme vzorové hodiny pre predškolákov, slávnostný zápis žiakov do školy, vystúpenia a športové súťaže.

  Rada školy má 5 členov – 1 člen menovaný zriaďovateľom, 1 člen je rodič, 1 zástupca z miestnej organizácie, 1 pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec. Rada školy zasadá 4 krát ročne.

 

 

2.7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

    Škola   3  učebne,  počítačovú  učebňu  a  triedu,  ktorá  je  upravená  na malú telocvičňu.  Máme  1  kabinet  s  učebnými  pomôckami,  ktoré je potrebné pravidelne dopĺňať,  pretože niektoré   ešte  z  prvotného vybavenia školy  a školskú knižnicu.

    Školu sme vybavili novým školským nábytkom- lavice , stoličky. Bola vykonaná rekonštrukcia okien, boli vymenené za plastové. V letnom období prebehla oprava celej budovy, zateplenie a fasáda. Taktiež bola   vo všetkých triedach a šatniach vymenená guma. Všetky triedy boli nanovo vymaľované a upravené. Šatne boli vynovené novým nábytkom.

  Hygienické zariadenie prešlo tiež rekonštrukciou. Počas letných prázdnin bolo pred školou vybudované nové parkovisko a oplotenie. Škola má školský dvor, ktorý využívame na veľké prestávky, ale aj pri vyučovaní TV. Je prispôsobený na tento účel a v tomto školskom roku prebieha výstavba multifunkčného ihriska.

     

  2.7.1   Žiacka a učiteľská knižnica

    Škola nemá pre knižnicu samostatnú miestnosť,  využívajú sa priestory jednej triedy, kde sa nachádza knižný fond, ktorý sa snažíme podľa možností školy každý rok dopĺňať novými knihami. Knižnicu majú možnosť navštevovať všetci žiaci školy. Je otvorená 1-krát týždenne. Je vedená evidencia.

  2.7.2   Učebňa informatiky

     Učebňa je vybavená 10 počítačmi pre žiakov a 1 počítačom pre učiteľov. Všetky sú napojené na internet.  Učebňa sa využíva v rámci vyučovacieho procesu, na triednu a mimoškolskú činnosť, pre deti ŠKD a je sprístupnená aj pre deti MŠ  v obci.

 

 

    2.8   Škola ako životný priestor

 

 

    Veľmi veľkú pozornosť venujeme vytvárania priaznivej klímy v škole, aby sa žiaci cítili v škole čo najlepšie. Upevňuje vzťahy medzi žiakmi a vedieme ich k tolerancii a priateľstvu. Taktiež je veľmi dôležitá úprava tried, chodieb a školského dvora. Na nástenkách pravidelne zverejňujeme aktivity žiakov, fotky z akcií, rôzne oznamy a práce žiakov, aby ich mali možnosť vidieť aj rodičia  a široká verejnosť.  Tým upevňujeme vzťahy medzi žiakmi  a rodičmi .

 

 

 

    2.9   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a  vzdelávaní

 

 

    Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí pracovníci aj žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triede, na školskom dvore.  Samostatné poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia sú pred školskými výletmi, cvičeniami v prírode, vychádzkami a pred prázdninami. Sú zaznamenávané v knihe BOZP ako aj v triednych knihách. Všetci zamestnanci pravidelne absolvujú školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pravidelne sú vykonávané kontroly a revízie elektrického, plynového zariadenia a hasiacich prístrojov.

 

  2.10  Podmienky na špeciálne vzdelávanie žiakov s individuálnymi potrebami

 

Škola rešpektuje osobnosť každého žiaka. Pedagogickí zamestnanci pracujú so žiakmi aj individuálne, všímajú si osobitosti individuálneho rozvoja. V prípade potreby informujú o svojich zisteniach zákonných zástupcov a konzultujú s nimi ďalšiu spoluprácu s centrom pedaogogicko- psychologického poradenstva a prevencie a špeciálnym pedagógom.

Žiadosti o individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP posudzuje pedagogická rada školy vzhľadom na potreby žiaka a podmienky školy.
 

Takto začlenený žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu podľa odporúčaní centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Individuálne programy (IVP) sú zostavované ako krátkodobé plány na obdobie maximálne jedného polroka. Počas začlenenia škola spolupracuje s psychológom a špeciálnym pedagógom CPPPaP. Podmienkou úspešného začlenenia je intenzívna spolupráca so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

Do jednej triedy je možné zaradiť maximálne 3 začlenených žiakov.
                                   

 

 

3   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO   VZDELÁVACIEHO   PROGRAMU

 

 3.1   Východiská  ciele

 

Cieľom našej školy je  umožniť všetkým žiakom získať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, rozvíjať ich schopnosti a podporovať ich v rozvíjaní ich osobností.

Cieľom našej výchovy a vzdelávania bude celkový rozvoj žiaka, pri rešpektovaní jeho jedinečnosti a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy, ktorá je podmienkou úspešnosti.

Chceme reagovať na modernizačné prúdy vzdelávania, kde nositeľmi zmien budú učitelia, podporovaní rodičovskou verejnosťou.

Zabezpečíme kvalitnú výučbu anglického jazyka, základov informatiky.

Budeme pestovať hodnoty demokratickej školy, environmentálne cítenie žiakov. V pedagogickej praxi budeme vychádzať zo zásady, že dieťa treba prijať také aké je, to znamená hľadať vhodné prostriedky a metódy na rozvoj nadaných žiakov , ale dostatočnú pozornosť venovať aj žiakom slabo prospievajúcim.

Budeme úzko spolupracovať s rodičmi, upozorňovať ich na problémy, ale aj nadanie ich detí , viesť aj rodičov, aby pri výchove svojich detí využívali hlavne kladné stimuly- pochvalu, ocenenie práce.

Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky“. 

Naučiť ich preberať zodpovednosť za konanie k sebe a iným v rámci školských noriem a noriem spoločnosti. Pripraviť ich na ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný tvorivý život. Umožniť deťom slobodne sa rozvíjať, otvorene, slušnou formou prejavovať svoje pocity, priania a názory, v rámci tolerancie počúvať aj názory iných.

 

3.2   Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka. Hlavným poslaním a cieľom našej školy je vychovať zdravého, sebavedomého, športovo – zdatného žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť do každodenného života spoločnosti. Zavádzaním zmien metód vyučovania chceme dosiahnuť humanisticko – tvorivé prostredie na škole.

 Škola buduje svoju pozíciu v regióne stanovením priorít, ktoré sú predpokladom ďalšieho rozvoja ZŠ v Pozdišovciach. Výstupom tohto procesu je  súčasné profilovanie školy:

 • Jazykové kompetencie

Jazykové vyučovanie považujeme za prioritné predovšetkým ako odraz reality,

nevyhnutnej potreby jazykových kompetencií žiakov v súčasnom globálnom svete. Škola poskytuje výučbu anglického jazyka v 1. a 2. ročníku vo forme krúžku a v 3. a 4. ročníku ako nepovinný predmet.

 

 

 • Čitateľské kompetencie

Orientáciu na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti považujeme za jednu z prioritných kompetencií rozvoja žiaka. Schopnosť čítať vo význame rozumieť textu a vedieť s ním pracovať v praktickej rovine každodenného života je predpokladom úspechu žiaka nielen v predmete slovenský jazyk a literatúra, ale je nosnou kompetenciou pre ostatné predmety a každodenný reálny osobný i pracovný život. Škola poskytuje školskú knižnicu ako centrum   rozvoja čitateľských zručností, komunikačný a informačný zdroj, študijné centrum

 

 

 • Informačno-komunikačné kompetencie

Informačno-komunikačné kompetencie sú pre dnešného žiaka nevyhnutné na úspešné štúdium i ďalšie uplatnenie v živote, sú dôležité i vo vyučovaní iných predmetov a v aktívnom, samostatnom a modernom prístupe k učeniu a vzdelávaniu i ako predpoklad na osvojenie zručností v získavaní informácií, ich spracovanie či celoživotné vzdelávanie.

Rozvoj počítačových kompetencií škola zabezpečuje vyučovaním predmetu informatická výchova  v 2. ročníku, ale aj na iných predmetoch a pri činnosti ŠKD.

 

 

 • Osobnostné kompetencie

Škola sa ďalej zameriava na rozvíjanie komunikačných kompetencií, výchovu

k zdraviu a environmentálnu výchovu a regionálnu výchovu.

 

 Cieľom výchovy a vzdelávania je pripraviť osobnosť žiaka s kompetenciami v oblasti rôznych foriem komunikácie, zdravú prosociálnu osobnosť s environmentálnymi postojmi a pozitívnym vzťahom k vlastnému regiónu, krajine, spôsobilú na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie sa v reálnom živote.

 

Kompetencie škola rozvíja formou samostatných vyučovacích predmetov i ostatnými vyučovacími predmetmi, školskými či regionálnymi  projektmi a záujmovým vzdelávaním.

 

 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4. ročníka – ISCED 1

 

 

 

3.3   Profil absolventa

 

 

    Absolvent 1. stupňa by mal byť dobrý (čestný, morálny, charak­terný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek.

   

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

Sociálne komunikačné spôsobilosti

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou

primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné

argumenty a vyjadriť svoj názor,

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so  spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikáciu,

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu

medzikultúrnej komunikácie,

-v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému

textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii

 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických

problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach)

používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie

(vzorce, modely)

- rozvíjať si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov.

 

Spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači,

- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

 - rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov.

 

Spôsobilosť učiť sa učiť sa

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,  na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení

  a v iných činnostiach,

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú

  väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.

 

Spôsobilosť riešiť problémy

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa  svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom.

 

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

- vytvára si pozitívny obraz seba, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a vlastný

rozvoj,

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si

chráni svoje fyzické a duševné zdravie,

- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody,

- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi

a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci,

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy

v triede a dobrých medziľudských vzťahov.

 

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom  umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-  cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj ku vkusu,

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym

pozíciám a rolovým funkciám,

-je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

 

3.4    Pedagogické stratégie

 

 

V oblasti mravnej výchovy chceme podporovať a rešpektovať názory žiaka, zabezpečovať ochranu zdravia, predchádzať formám diskriminácie a viesť žiakov k vzájomnej úcte a rešpektu.

V oblasti vzdelávania chceme podporovať také vyučovacie stratégie, metódy a postupy , ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov a rešpektujú optimálne tempo činnosti. Diferencovaným prístupom pozitívne rozvíjať osobnosť dieťaťa.

V oblasti pohybovej výchovy pestovať aktívny vzťah k telesnej kultúre a športu pomocou športových aktivít a činnosti záujmových útvarov.

V oblasti pracovnej výchovy v rámci možností školy zamerať sa na upevňovanie manuálnych zručností a tvorivosti.

V estetickej oblasti učiť žiakov chápať jednotu estetických, mravných  pracovných hodnôt.

V oblasti protidrogovej výchovy budeme v rámci odpútania pozornosti od návykových látok aktívne zapájať žiakov do mimoškolských aktivít i do vedomostných, športových a iných súťaží.

V oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu chceme formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými : vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii a iné.

V oblasti environmentálnej výchovy viesť žiakov rôznymi formami k ochrane prírody. Pokračovať v zbere papiera a PET fliaš.

Dôležitou prioritou je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich pre zvýšenie ich vnútornej motivácie.

Využívame tieto formy vyučovania :

 

 • Skupinové vyučovanie

Žiaci pracujú v skupinách v rámci jednej triedy. Skupinová práca podporuje

spôsobilosť spolupracovať, deliť, organizovať a plánovať prácu, teda pracovné, personálne, sociálne a komunikačné spôsobilosti.

 

 

 • Individuálny prístup

 Žiaci sú vo vyučovaní podporovaní i individuálnym prístupom vzhľadom na svoje potreby a predpoklady. 

 

 • Dramatizácia, zážitkové učenie, hra

Využívanie stratégií je spojené s pohybom, aktivitou, zážitkom, sebarealizáciou. Je blízke reálnemu životu, ktorého je odrazom. Rozvíja komunikačné, sociálne, personálne a občianske spôsobilosti i spôsobilosti na riešenie problémov.

 

 • Projekty, projektové vyučovanie, integrované vyučovanie

Žiaci pracujú samostatne alebo v tíme, riešia stanovený problém projektom. Projekty spájajú poznatky a zručnosti viacerých predmetov, viaceré spôsobilosti. Svojím charakterom sú zamerané prakticky, žiaci môžu prezentovať vlastné prístupy a schopnosti.

 

 • Problémové vyučovanie

Pedagógovia usilujú o problémové vyučovanie, snahou je nepredkladať žiakom hotové riešenia, ale formulovať problém a hľadať riešenia. Problémové vyučovanie rozvíja spôsobilosť riešiť problémy.

 

 • Interaktívne vyučovanie

V praxi často využívame prácu s interaktívnym edukačným softvérom na vyučovanie rôznych predmetov 1. stupňa, prácu s internetom a IKT, žiacke prezentácie. Motivačný náboj majú aj otvorené hodiny. Škola podporuje uplatňovanie interaktívneho vyučovania. Stratégie rozvíjajú spôsobilosti na učenie, na riešenie problémov, moderné komunikačné spôsobilosti i ďalšie osobnostné spôsobilosti.

 

 • Práca s textom

Práca s rôznymi textami rozvíja schopnosť čítať s porozumením, orientovať sa v texte, vyhľadávať informácie i vyjadriť, prezentovať svoje poznatky, názory, postoje, konfrontovať ich s textom, postojmi iných, argumentovať. Získané spôsobilosti sú dôležité pre všetky vyučovacie predmety, vzdelávanie a život. Žiaci pracujú s textami rôzneho obsahu i formy, tlačené i elektronické, beletristické, odborné i praktické. Stratégia rozvíja nielen čitateľské

spôsobilosti, ale aj komunikačné, spôsobilosti na učenie a ďalšie osobnostné spôsobilosti.

 

 

3.5  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Na našej škole máme väčší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o žiakov, ktorí žijú v slabých sociálnych podmienkach. Vytvárame im vhodné podmienky na začlenenie sa do prirodzeného prostredia. Zapájame ich do všetkých aktivít a činnosti na škole. Snažíme sa zlepšiť vzdelávacie výsledky rómskych žiakov.

V tomto školskom roku máme 2 integrovaných žiakov. Vyučujú sa v klasickej triede podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný vyučujúcim v danej triede.

Spolupracujeme so Špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou .

V rámci možnosti školy sa snažíme rozvíjať aj nadanie a talent našich žiakov a podporovať ich rozvoj prezentáciou na verejnosti.


 

3.6  Začlenenie prierezových tém

 

 

Prierezové témy (dopravná výchova, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a prezentačná činnosť) sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

4   VNÚTORNÝ  SYSTÉM  KONTROLY

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 

4.1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je  usmerňovať a kontrolovať realizáciu vyučovacieho procesu so zreteľom na aktívnu komunikáciu žiakov. Poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  Budeme dbať na to, aby sme nedelili žiakov na úspešných a neúspešných a povzbudzovať ich k zlepšeniu.

Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy jeho znevýhodnenie voči ostatným žiakom.

 

 

4.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe :

  • hospitačnej činnosti
  • individuálnych pohovorov s pedagogickými pracovníkmi školy
  • sledovaním úrovne odborného vzdelávania učiteľov
  • sledovaním aktivity a tvorivosti učiteľov
  • výsledkov žiakov , ktorých učiteľ vyučuje – prospech, súťaže , práce žiakov
  • vzájomného hodnotenia učiteľov - otvorené hodiny, vzájomné hospitácie
  • hodnotenia učiteľov žiakmi

 

 

4.3   Hodnotenie školy

 

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia boli informovaní, ako sú zvládnuté  požiadavky na ne kladené. Verejnosť má byť oboznámená s tým, ako škola dosahuje stanovené ciele.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 

·       Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

·       Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.

·       Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

Monitorujeme pravidelne:

 

·       Podmienky na vzdelanie

·       Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

·       Prostredie – klíma školy

·       Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

·       Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

·        Výsledky vzdelávania

·       Riadenie školy

·       Úroveň výsledkov práce školy 

 

Kritériom pre nás je:

 

·       Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

·       Kvalita výsledkov

 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 

·       Dotazníky pre žiakov a rodičov

·       Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

·       SWOT analýza

 

 

 

5   UČEBNÝ  PLÁN

5.1 Učebný plán 1. stupňa ŠVP

 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 definuje 7 vzdelávacích oblastí. Učebný plán pre 1. a  2. ročník stanovuje ako súhrn povinnej časti a voliteľných hodín:

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety 

  Počet  hodín

1.ročník

2.ročník

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA

  8

  6

MATEMATIKA A PRÁCA

S INFORMÁCIAMI

 

MATEMATIKA

 

  4

 

  4

 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

PRÍRODOVEDA

  0,5

  1

VLASTIVEDA

 

  1

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

  0,5

  1

 

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

  1

  1

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

  1

  1

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ VÝCHOVA

  2

  2

 

SPOLU

POVINNÁ ČASŤ

  17

  18

VOLITEĽNÉ HODINY

  5

  5

CELKOM

STÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

   22

  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Školský učebný plán 

 

 

1. ročník

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1.     ročník

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

 

Tvorivé písanie

0

 

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

5

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

 

 

Objavovanie sveta

0

 

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

 

Spoločenská výchova

0

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

Hudobná výchova

1

 

Detské hudobné divadlo

0

 

Regionálna výchova

0

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

3

 

Spolu

 

22

 

 

 

 

2. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

1. ročník

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

Informatická výchova

1

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

 

Vlastiveda

1

 

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská výchova

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

Hudobná výchova

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

3

 

Spolu

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

ŠVP

 

Počet hodín

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

6

 

 

8

Anglický jazyk

 

3

 

 

3

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

 

3

 

 

4

Informatická výchova

 

1

 

 

1

Príroda a spoločnosť

 

 

Prírodoveda

 

1

 

 

1

Vlastiveda

 

1

 

 

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

 

1

 

 

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 

1

 

 

2

Hudobná výchova

 

1

 

 

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

 

2

 

 

3

Spolu

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 
 
 

 

4. ročník

 

 

Vzdelávacia oblasť

 

Predmety

 

Počet hodín

ŠVP

 

Počet hodín

ŠkVP

 

 

Jazyk a komunikácia

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

6

 

8

 

 

Anglický jazyk

 

3

 

4

 

 

 

Matematika  a práca s informáciami

 

Matematika

 

3

 

4

 

 

Informatická výchova

 

1

 

1

 

 

 

Príroda a spoločnosť

 

 

 

Prírodoveda

 

1

 

1

 

 

Vlastiveda

 

1

 

1

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

 

1

 

1

 

 

Človek a svet práce

 

Pracovné vyučovanie

 

1

 

1

 

 

 

Umenie a kultúra

 

Výtvarná výchova

 

1

 

1

 

 

Hudobná výchova

 

1

 

1

 

 

Zdravie a pohyb

 

Telesná výchova

 

2

 

3

 

 

Spolu

 

 

21

 

26

 


 
 
 

 

 

              PLÁN   PRÁCE   ŠKOLY

 

                 na školský rok 2011/2012

 

 O B S A H

 

 

 

Obsah.........................................................................................................    2

Úvod  .........................................................................................................    3

{C}I.            Analýza práce školy v školskom roku 2010/2011..............................................................................................   4

{C}II.            Organizácia školy v školskom roku 2011/2012..............................................................................................   8

{C}III.            Zámery a stratégie          školy.....................................................................................................  13

{C}IV.            Ciele a úlohy v jednotlivých zložkách výchovy a vzdelávania.......................................................................................  15

{C}V.            Zvyšovanie efektívnosti výchovy a vzdelávania......................................................................................   21

{C}VI.            Kontrola a evidencia práce školy......................................................  22

{C}VII.            Práca s rodičmi a verejnosťou......................................................................................  27

 

 

 

Úvod

 

 

     Školský rok 2011/ 2012  je už štvrtým rokom prebiehajúcej realizácie školskej reformy. Školský vzdelávací program sa bude realizovať už vo všetkých ročníkoch našej školy.

V  podmienkach  práce školy  budeme  klásť dôraz  na  zmenu obsahu  výchovy

a vzdelávania, na vytváranie dobrých pracovných podmienok pre prácu pedagogického  kolektívu a adekvátnych podmienok realizácie úloh výchovy a vzdelávania.

Reforma si predovšetkým vyžaduje tvorivého učiteľa, ktorý využíva inovatívne formy vzdelávania a rozvíja si svoje vedomosti. Preto budeme podporovať vzdelávanie pedagógov a podporovať ich kariérny rast.

Cieľom našej výchovy a vzdelávania bude celkový rozvoj žiaka, pri rešpektovaní jeho jedinečnosti a vytvorenie kladne pôsobiacej klímy, ktorá je podmienkou úspešnosti.

Pri vypracovaní Plánu  práce našej školy sme preniesli tieto ciele do jednotlivých úloh  a zložiek výchovy.

 

 

{C}       I.            Analýza práce školy v školskom roku 2010/2011

 

 

      V školskom roku 2010/2011 mala ZŠ Pozdišovce 3  triedy , 1. ročník bol samostatný , 2. a 4.  ročník bol spojený a 3. ročník bol samostatný. V škole bolo jedno oddelenie školského klubu detí. Celkový počet žiakov školy  51, počet zapísaných žiakov v ŠKD 25. Vyučovací jazyk školy je slovenský. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečili 3 učitelia, 1 vychovávateľ ŠKD, 3 učitelia  náboženskej výchovy. V škole je jeden nepedagogický zamestnanec - školníčka.

      Všetci žiaci školy navštevovali povinne voliteľný predmet náboženská výchova. Na škole pracovaĺi dva krúžky – Anglický jazyk a Pohybovo – tanečný krúžok.

Veľká pozornosť bola venovaná environmentálnej, telesnej, zdravotnej, mravnej, pracovnej a výtvarnej výchove.

Pravidelne sme sa zapájali do diania v obci rôznymi kultúrnymi vystúpeniami- Mesiac úcty k starším, Červený kríž, Miestny odbor Matice slovenskej. Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží v rámci okresu. Spievame s Viktorom – získali sme 1. a 3. miesto. Slávik Slovenska – získali sme 1. miesto v okresnom kole. V okresnej súťaži Ej zalužicke poľo sme získali  1. miesto. Žiaci sa zapájali aj do rôznych výtvarných súťaží – Fugova domovina, kde sme získali čestné uznanie.

K vianočným sviatkom žiaci pod vedením pedagógov pripravili slávnostný program pri vianočnom stromčeku v zrekonštruovanom kultúrnom dome  pre rodičov a priateľov školy.

Pri príležitosti Dňa matiek sme zorganizovali krásny kultúrny program pre všetky mamičky a babičky.

Pre oteckov sme zas pri príležitosti Dňa otcov zorganizovali zábavno-športové popoludnie plné súťaží a hier. Okrem spomínaných akcií sme pripravili aj rôzne aktivity v spolupráci s ŠKD – Karneval, Miss bábika, Missák, Pasovanie prvákov a pod.

V spolupráci so zriaďovateľom v rámci poskytovania príspevku žiakom v hmotnej núdzi  - 16 žiakov, škola pravidelne nakupovala školské potreby pre priaznivé podmienky na vyučovacích hodinách, krúžkovej činnosti a v ŠKD. Títo žiaci školy mali na základe rozhodnutia Úradu práce, soc. vecí a rodiny v hmotnej núdzi a od začiatku školského roka nárok na  obed .

 

 

Tabuľka k výchovno – vzdelávacím výsledkom za školský rok 2010/2011

Počet žiakov  :                                      51

Prospeli                                                42

Neprospeli     :                                       4 

Nehodnotení  :                                       5                              

 

 

 

1. ročník  

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Počet žiakov

      CH/D

      14

     9/5

       8

      5/3

      17

      11/6

       12

      6/6

Počet začlenených

       CH/D

       0

       0

       0

 

       0 

      1/2

Prospeli

       CH/D

       9

      6/3

        5

      2/3

       16

       11/5

       12

       6/6

Neprospeli

       CH/D

        2

      1/1

      2

      2/0

       0    

        0

Nehodnotení

        CH/D

        3

      2/1

        1

       1/0

       1

      0/1

        0

Počet vymeškaných

hodín spolu

         CH/D

    2583

 1959/624

    1579

  1396/183

     2899

 1652 /1247

 

    1605

  328/1277

Ospravedlnených

         CH/D

     201

   131/70

    388

  236/152

   1110

718/392

    582

193/389

Neospravedlnené

         CH/D

   2382

  1828/554

  1191

1160/31

   1789

934/855

    1023

  135/888

Žiaci zapojení do

krúžk. činnosti

    13

      

     6

 

 16

      

      11

        

 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov

 

Ročník

Počet žiakov

SJL

MAT

VLA

PDA

IFV

HUV

VYV

TEV

PVC

Celkový

 priemer

    1.

14

2,45

2,36

  ___

2,18

____

1,54

1,72

1,63

___

 1,98

    2.

 8

2,85

2,71

2,43

2,43

 2,14      

1,43

1,57

1,28

___

 2,11

    3.

17

2,62

2,56

2,37

2,37

 2,00    

1,43

1,50

1,43

___

 2,04

    4.

12

2,83

2,75

2,58

2,50

  ___     

1,58

1,91

1,33

1,75

 2,15

1.-4.

51

2,69

2,56

2,46

2,37

2,07

1,5

1,67

1,42

1,75

 2,07

 

 

Analýza výstupných testov

 

úspešnosť

SJL

M

PDA

VLA

1.roč.

68,60%

92,10%

75,00%

------

2.roč.

61,30%

58,40%

59,51%

59,28%

3.roč.

62,04%

64,55%

75,37%

76,51%

4.roč.

74,00%

60,00%

58,08%

50,86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{C}    II.            Organizácia školy v školskom roku 2011/2012

  

       Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2012 (utorok).Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2012 (piatok).

 

Prázdniny

 

Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania 
po prázdninách

jesenné

27. október 2011(štvrtok)

28. október – 
31. október 2011

2. november 2011(streda)

vianočné

22. december 2011(štvrtok)

 

23. december 2011   – 5. január 2012

 

9. január 2012
(pondelok)

polročné

2. február 2012(štvrtok)

 

3. február 2012(piatok)

 

6. február 2012(pondelok)

 

 

 

jarné

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj

17. február 2012(piatok)

 

20. február  –
24. február 2012

 

27. február 2012(pondelok)

 

Košický kraj,
Prešovský kraj

24. február 2012(piatok)

27. február – 
2. marec 2012

 

5. marec 2012(pondelok)

 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj

2.  marec 2012(piatok)

5. marec –
9. marec 2012

12. marec 2012(pondelok)

veľkonočné

4. apríl 2012 (streda)

5. apríl –
10. apríl 2012

11. apríl 2012 (streda)

letné

29. jún 2012 (piatok)

 

2. júl –
31. august 2012

3. september 2012(pondelok)

 

       V školskom roku 2011/2012 je ZŠ v Pozdišovciach organizovaná ako trojtriedna s jedným oddelením ŠKD. Vyučovací jazyk školy je slovenský. Celkový počet žiakov 50.

 

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch a počty zaradených začlenených žiakov v bežných triedach.

 

 TRIEDA

 

POČET ŽIAKOV

 

ZAČLENENÍ

 

VYUČUJÚCA

I. – 1. roč.

15

0

Mgr. Adriana Janošová

II. – 2. roč.

14

0

Mgr. Zuzana Juhásová

III. – 3. a 4. roč.  

21

0

Mgr. Iveta Golmicová

 

 

Oddelenie ŠKD

    V tomto školskom roku bude 1 oddelenie školského klubu. Vychovávateľka Mária Kobanová bude spolupracovať s triednymi učiteľkami, s rodičmi. Zapájať sa do vzdelávacích aktivít. Písanie domácich úloh podľa požiadaviek rodičov, prehlbovanie učiva formou didaktických hier. Upevňovanie zdravia a všestranného rozvoja detí pravidelným pobytom vonku. Poplatok od rodičov bude vo výške 3 €. Počet zapísaných žiakov 25.

 Nepedagogický  zamestnanec  : Andrea Drábiková

 

 

 

PLÁN   PEDAGOGICKÝCH   RÁD

 

 

5. 9.  2011          1. Otvorenie

                            2. Prejednanie POP na šk.r. 2011/2012

                            3. Plán práce školy na šk. r. 2011/2012

                            4. Školský vzdelávací program na šk. r. 2011/2012

                            5. Úväzky, rozvrhy

                            6. Rôzne

                            7. Uznesenie a záver

 

23. 11. 2011        1. Otvorenie

                            2. Hodnotenie prospechu ,správania a dochádzky žiakov

                                za 1. štvrťrok šk. r. 2011/2012

                            3. Práca žiakov  na hodinách 1. ročníka

                            4. Protidrogová výchova

                            5. Rôzne

                            6. Uznesenie a záver

 

24. 1. 2012         1. Otvorenie

                            2. Klasifikácia správania, prospechu a dochádzky za 1. polrok

                                šk. r. 2011/2012

                            3. Školská zrelosť, zápis žiakov do školy

                            4. Environmentálna výchova

                            5. Rôzne

                            6. Uznesenie a záver

 

25. 4. 2012         1. Otvorenie

                            2. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok

                                šk. r.   2011/2012

                            3. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

                            4. Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia

                            5. Rôzne

                            6. Záver

 

22. 6. 2012          1. Otvorenie

                            2. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 2. polrok

                                Šk. r. 2011/2012

                            3. Činnosť ŠKD - zhodnotenie

                            4.  Rôzne

                            5.  Uznesenie a záver

 

 

29. 6. 2012          1.  Otvorenie

                            2.  Vyhodnotenie celoročnej práce

                            3.  Analýza práce školy v školskom roku 2011/2012

                            4.  Rôzne

                            5.  Uznesenie a záver   

 

 

 

 

Plán podujatí na školský rok 2011/2012   

 

 

SEPTEMBER

Pasovanie   prvákov                                          zodp. Kobanová

Odpočinkom a správnym dýchaním

k lepšiemu zdraviu                                            zodp. Juhásová

Cvičenie v prírode                                             zodp. Vyučujúce

 

 

OKTÓBER

Zber papiera                                                      zodp. Drábiková

Vitamíny – beseda + výstavka                          zodp. vyučujúci

Mesiac úcty k starším -kult. program               zodp.  Juhásová

 

 

NOVEMBER

Návšteva divadelného predstavenia                  zodp. Janošová

Týždeň boja proti drogám                                 zodp. Juhásová

Kamaráti si pomáhajú                                       zodp. Golmicová

 

DECEMBER

Výroba darčekov                                              zodp. Kobanová

Vianočný koncert                                             zodp. Juhásová

Stavanie snehuliakov                                       zodp. Golmicová

 

JANUÁR

Ako pomáham svojim rodičom                        zodp. Golmicová

Kŕmidlá pre vtáčiky                                          zodp. Kobanová

Nenič svoje múdre telo                                     zodp. Juhásová

 

 

 

FEBRUÁR

Valentínky- upevňovanie vzťahov                    zodp. vyučujúci

Karneval                                                             zodp.Juhásová

Pytagoriáda                                                        zodp. Golmicová

Potulky zimnou prírodou                                  zodp. Kobanová

 

 

 

MAREC

Návšteva knižnice                                              zodp. Janošová

Hviezdoslavov Kubín                                         zodp.Golmicová

Miss bábika                                                        zodp. Kobanová

Missák                                                                zodp. Juhásová

 

APRÍL

Veľkonočné tradície                                           zodp. Golmicová

Boj proti drogám                                                zodp. Juhásová

Deň Zeme – deň v zelenom 

  Spojený s výtvarnou súťažou                            zodp. Kobanová

 

 

MÁJ

Deň matiek –kultúrny program                           zodp. Juhásová

Deň múzeí                                                           zodp. Janošová

Triedenie odpadu                                                zodp. Kobanová

 

 

JÚN

Športová olympiáda                                             zodp. Janošová

Školský výlet                                                       zodp. Golmicová

Deň otcov                                                            zodp. Juhásová

Školský časopis Pozdišováčik                             zodp. Kobanová

 

 

 

 III.  Zámery  a stratégie školy

      V školskom roku 2011/2012 pokračujeme v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v základných školách v poskytovaní primárneho vzdelávania I S C E D 1, začínajúc 1. ročníkom. Stupne vzdelanie získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú nedotknuté.

       Medzi zámery školy je poskytovanie mravnej, estetickej, pracovnej, telesnej, zdravotnej, rozumovej a environmentálnej výchovy. Rozumová výchova sa bude zabezpečovať v súlade so súčasným vedeckým poznaním a so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. U detí bude potrebné dosiahnuť motiváciou záujem o zlepšenie vedomosti a zručnosti a nie o známky. Hodnotenie a klasifikáciu žiakov realizovať podľa platných nariadení. Uprednostniť formu skúšania, ktorá je pre žiaka výhodnejšia (písomná, ústna). Veľkú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V náročnej práci učiteľa s týmito žiakmi je potrebné príprave venovať veľkú pozornosť. Pri samostatnej práci ostatných žiakov učiteľ so žiakmi zo SZP pracuje priamou činnosťou podľa potreby.

       Do vyučovacieho procesu zaraďovať na odstraňovanie únavy relaxačné chvíľky. V zmysle „ Dohovoru o právach dieťaťa“ budeme zabezpečovať aktívnu ochranu detí a v prípade pred sociálno – patologickými javmi monitorovať v správaní detí a v prípade podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania, či ohrozenia mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v spolupráci s pedogogicko – psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

       Medzipredmetové vzťahy využívať na vzájomnú toleranciu, odstraňovanie rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu pre I. stupeň ZŠ.

       Na posilnenie zdravia a zlepšenie pohybových schopností budeme využívať okolitú prírodu,  školské ihrisko a počas nepriaznivého počasia triedy  školy. Veľkú pozornosť budeme venovať uplatňovaniu netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálové podmienky.  I napriek tomu, že škola nemá telocvičňu pre telesný a duševný rozvoj osobnosti žiaka budeme na hodinách Tv , pohybovej prípravy, telovýchovných chvíľkach, krúžkovej činnosti a v ŠKD viesť žiakov k pravidelnému cvičeniu, turistike, športovým súťažiam, atletike, plávaniu a otužovaniu. V minulom školskom roku pribudlo v areáli školy multifunkčné ihrisko, ktoré budeme v plnej miere využívať nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v mimoškolskej činnosti a  v ŠKD.

      V činnosti ŠKD počas školského roka 2011/2012 bude vychovávateľka postupovať v súlade so stanovenou štruktúrou činnosti a Plánom práce ŠKD. Aj v tomto školskom roku je činnosti ŠKD zameraná na prípravu žiakov prvého ročníka. Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube. Ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. využijeme vzdelávacie poukazy ako v predchádzajúcich školských rokoch.

 

 

 

 IV. Ciele a úlohy v jednotlivých zložkách výchovy a vzdelávania

      Škola bude používať časovo – tematické plány spracované pre predmety v 1. až 4. ročníku Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách ( I S CE D 1) a školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy, vzdelávacích štandardov.

{C}·        Pri vyučovaní Slovenského jazyka a literatúry sa odporúča zdôrazňovať komunikatívno – poznávací prístup, rozvíjať slovnú zásobu a tvorivosť žiakov. Pri písaní je potrebné venovať pozornosť sklonu a správnym tvarom písma. Na hodinách čítania venovať pozornosť plynulému čítaniu s porozumením. Vyberať vhodné články v závislosti od schopností žiakov a to vo všetkých ročníkoch.

          Zodpovední: učitelia SJL                           Termín: š. r. 2011/2012

{C}·        V jednotlivých predmetoch vymedziť požiadavky na minimálne vedomosti. Aktivitu žiakov rozvíjať metódou práce s učebnicou a textom. Používaním vhodných postupov práce zvyšovať úroveň vyjadrovania. Dbať na to, aby nedochádzalo k preťažovaniu žiakov. Vo všetkých predmetoch viesť žiakov k čítaniu textov, témy vyberať podľa schopností a veku žiakov, aby práca s učebnicou bola pútava a žiakov zaujala a neznechutila. Veľkú pozornosť venovať motivácii. Využívať dostupné pomôcky nachádzajúce sa na škole. Rešpektovať práva žiaka na jeho vlastný názor. Žiakov zapájať do súťaží v školských kolách. Talentovaným, ale aj menej nadaným, či žiakom bez tvorivého záujmu venovať pozornosť v krúžkoch doučovania, ktoré budú od 13.09.2011 na škole pracovať.

           Zodpovední: vyučujúci jed. tried.     Termín: školský rok 2011/2012

{C}·  {C}Využívať dostupné pomôcky nachádzajúce sa na škole. Rešpektovať práva  žiaka   na jeho  vlastný názor.  Žiakov zapájať  do rôznych súťaží .

     Reagovať  na  modernizačné  prúdy   vzdelávania,  kde  nositeľmi  zmien       

     budú    učitelia, podporovaní rodičovskou verejnosťou .

     Nadväzovať   na    predchádzajúce    pozitívne    skúsenosti   a   využívať     

     ich   v   zdokonaľovaní  aktivít   školy.  Vytvárať   motivujúce   prostredie    

     vhodnou výzdobou priestorov školy.

 

         Zodpovední: vyučujúci jed. tried.               Termín: školský rok 2011/2012

 

 Hlavné úlohy :

 

 

Oblasť výchovy  

 Mravná výchova

 

v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa

 

 

1.  Podporovať   a  umožňovať    rešpektovanie    názorov   žiakov,    ich   účasť    

     v  oblastiach,  ktoré  sa  ich  v rámci  školy  a  školských zariadení  dotýkajú ,

     prijímať  opatrenia  na zabezpečenie  disciplíny  v škole,  ktoré „neútočia“ na   

     ľudskú    dôstojnosť   žiaka  (  nezosmiešňovať,   nepoužívať   fyzickú   silu  )   

     a  zakotviť ich v školskom poriadku, ktorý obsahuje povinnosti aj práva žiaka               

              termín :   šk.r. 2011/2012                                 zodp. :   vyučujúci

 

2.  Zabezpečovať   ochranu   detí   pred   všetkými   formami   fyzického    alebo

     psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia.

                        termín :   šk.r. 2011/2012                                 zodp. :   vyučujúci

 

3.  Monitorovať  priebežne zmeny v spávaní detí, vyhľadávať ohrozené deti, deti

     zo  sociálne-znevýhodneného  prostredia a  v   spolupráci   s   koordinátorom,  

     sociálnou kurátorkou,  sociálnymi koordinátormi v obci zlepšovať ich životné  

     podmienky  v  rámci  nových  zákonov  o sociálnej  starostlivosti.

                       termín  : šk.r. 2011/2012                                 zodp. :  vyučujúci

     

4. V   zmysle  Akčného   plánu  predchádzať   všetkým  formám    diskriminácie,  

    rasizmu   a   xenofóbie,   antisemitizmu,  ostatným    prejavom    intolerancie ,

  prijímať opatrenia na ich odstraňovanie.

          termín  :   šk.r. 2011/2012                            zodp. :  vyučujúci   

              

5. Viesť  žiakov  k  vzájomnej úcte, ohľaduplnosti, ochote pomôcť a zároveň ich

     viesť k asertívnemu  správaniu.

                      termín :   šk. r. 2011/2012                               zodp. :  vyučujúci

 

 

6.   V zmysle  Národného  plánu  výchovy k ľudským právam na roky 2005 –

     2014  výchovu  k  ľudským  právam  klásť  dôraz  na  výchovu  k   právnemu  

     vedomiu,  demokracii,  mravným  hodnotám  a  prosociálnemu  cíteniu.

                          termín: šk.r. 2011/2012                                   zodp. : vyučujúci

 

 

 

7.  Upriamiť    pozornosť    na    pestovanie    národného   povedomia ,     vzťahu

     k  vlastnému   regiónu,  jeho  osobnostiam ,  k    poznaniu  histórie  vlastného  

     národa.  Pri  plnení  tejto  úlohy  využijeme  celospoločenské  významné  dni:

                  Deň Ústavy SR     -  1.9.

                  Deň boja za slobodu a demokraciu   –  17.10.

    Výročie Deklarácie slovenského národa – 30. 10.                           

      Deň vzniku Slovenskej republiky – 1. 1.

   Deň zápasu za ľudské práva- 25. 3.

    Sviatok sv. Cyrila a Metoda – 5.6.

    Výročie Memoranda národa slovenského – 7. 6.

      termín  :  šk. r. 2011/2012                                zodp. :  vyučujúci

 

8.  Využívať    vhodné    témy   v     jednotlivých    predmetoch,   ale    aj    počas

     mimoškolských   aktivít( exkurzie, výlety,  besedy..) na posilnenie národného   

     povedomia.  Pri vlasteneckej výchove využívať súťažné prehliadky    v rámci  

     okresu. Zapojiť žiakov do súťaží :                        

    Hviezdoslavov Kubín                               

    Európa v škole                                          

        Slávik Slovenska 

    termín  :  šk. r. 2010/2011                                     zodp. :  vyučujúci

 

 

 

 

Oblasť vzdelávania

 

1.   V súlade s transformáciou   ZŠ dodržiavať   učebné  plány,  učebné osnovy, 

      vzdelávacie    štandardy  a     zosúladiť ich  s  časovo-tematickými    plánmi   

      a učebnicami.

                  termín  :  od  05. 9. 2011                            zodp. :   riaditeľ školy

 

2.  Podporovať  také  vyučovacie  stratégie,   metódy a  postupy, ktoré  prepájajú     

      učenie  so životom  a  rozvíjajú  kompetencie  žiakov,  využívať   skúsenosti

      z  inovačných edukačných programov, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie  

      žiakov , využívať metodické príručky a materiály schválené MŠ SR.

          termín : šk. r. 2011/2012                            zodp.: riaditeľ školy

 

 

3.  Vhodnou  voľbou  účinných  vyučovacích  metód a foriem práce  rešpektovať

     optimálne  tempo   činnosti,  diferencovaným  prístupom   pozitívne   rozvíjať

     osobnosť  dieťaťa.  Dlhodobá  úloha  s pozitívnymi skúsenosťami z minulých  

     rokov                                                            

               termín:  šk. r. 2011/2012                               zodp.:  vyučujúci

 

4.   Sledovať  správanie a prospech žiakov, pri výraznom zhoršení hľadať príčiny

     neúspešnosti, s vedením školy, spolupracovať so psychológmi a neurológom.

  termín:  šk. r. 2011/2012                                      zodp:  vyučujúci

 

5.  Pokračovať   v   zameraní   na   aktívnu   ústnu  a   písomnú   komunikáciu vo  

     vyučovaní SJL.                                                                         

  termín : šk, r. 2011/2012                                         zodp.: vyučujúci                       

6.  Venovať  zvýšenú  pozornosť  čítaniu s porozumením, na zvýšenie motivácie  

      využívať IKT

    termín: šk. r. 2011/2012                                         zodp.: vyučujúci

 

7.  Venovať pozornosť práci s textom, vedieť hľadať kľúčové slová, porozumieť

      textu,  učiť  žiakov k  samostatnému  robeniu   si  poznámok  a  vedieť  sa ho  

      naučiť pochopením, nie memorovaním .

    termín: šk. r. 2011/2012                                        zodp: vyučujúci

 

8.  Vychádzky , exkurzie  a  školské   výlety   realizovať  v súlade   s   učebnými

      plánmi a osnovami.                                

                   termín :  šk. r. 2011/2012                                       zodp. :  vyučujúci

 

 

 

 9.  Skvalitňovať  činnosť  ŠKD  zaradením  pútavých  foriem   práce  a   aktivít.

                   termín :   šk. r. 2011/2012                                       zodp. :  vychov.

 

10. Upevňovať a prehlbovať spoluprácu školy a rodiny.

                   termín :  šk. r. 2011/2012                                         zodp. :  vyučujúci

 

 

 

 

Telesná výchova

 

1.  Pestovať  aktívny  vzťah  k  telesnej  kultúre  a  športu   pomocou  športových

     aktivít a činnosti ŠKD.

                 termín : šk. r.2011/2012                                           zodp.:  vyučujúci

 

 

2.  V  priebehu   školského  roka zorganizovať  2x  účelové  cvičenia ( jesenné  a

      jarné),  didaktické hry.

  termín:  šk. r. 2011/2012                                   zodp: vyučujúci

 

3.  Organizovať   hodiny  TV  pútavou   formou,  voliť   vhodné   formy    práce.

                  termín :  šk. r. 2011/2012                                  zodp.: vyučujúci

 

4.  Zorganizovať  športovú  olympiádu   na   škole   a zúčastňovať  sa   športovej

     olympiády organizovanej ŠÚ Trhovište.

                   termín :  jún  2012                                          zodp. : vyučujúci

 

5.  Veľké  prestávky  využívať na  aktívny  pobyt  žiakov  na čerstvom  vzduchu,

     dokiaľ to dovolí počasie.

                   termín  : šk. r. 2011/2012                                 zodp.: dozor

 

6.   Spolupracovať  s   miestnou  TJ   a podporovať   spoločne   u  žiakov záujem 

       o šport.

                    termín :  šk. rok 2011/2012                               zodp. :  vyučujúci

 

{C}7.       {C}Využívať multifunkčné ihrisko na hodinách TEV, v činnosti ŠKD ale aj v 

mimoškolskej činnosti

                    termín : šk. r. 2011/2012                                      zodp. :  vyučujúci

 

 

 

 

 

Pracovná výchova

 

 

1.  V  rámci možností školy zamerať hodiny  pracovnej výchovy na upevňovanie

     manuálnych zručností a tvorivosti s cieľom vytvoriť vlastné výrobky a starať

     sa o priestory školy

               termín :  šk.r. 2011/2012                             zodp:  vyučujúci PVC

 

2.  V pestovateľských   prácach   pokračovať   v   starostlivosti   o  okolie  školy.

              termín:  šk. r. 2011/2012                              zodp:  vyučujúci PVC

 

 

 

Estetická výchova

 

1.  Vytvoriť  záujmové  útvary  podľa  záujmu  žiakov,  motivovať ich k činnosti

      počas  celého  roka,  aby  sme  využili  vzdelávacie  poukazy.

             termín: šk. r. 2011/2012                                 zodp.: vyučujúci 

            

2.  Učiť  žiakov  chápať  jednotu  estetických,  mravných a  pracovných  hodnôt.              Viesť žiakov ku kultivovanému prejavu.

              termín : šk. r. 2011/2012                                           zodp. :  vyučujúci

 

3.  Aktívne  dopĺňať školskú  knižnicu  o  náučnú  literatúru pre žiakov, odbornú

     literatúru pre pedagógov, spolupracovať s knižnicou  obci.

        termín: šk.r. 2011/2012                                     zodp. :  vyučujúci

 

4.  Vzbudzovať  u žiakov  záujem  o umenie  návštevou  galérii   a  divadelných 

      predstavení                                                                           

              termín  :  šk. r. 2011/2012                                zodp.:  vyučujúci

 

5.   Podporovať  a rozvíjať   vlastnú  tvorbu   žiakov  a pokračovať   vo vydávaní  

      školského  časopisu   „ Pozdišováčik „

               termín  :  jún 2012                                          zodp.:  vyuč. a vychov.

 

6.   Vyžadovať od žiakov estetickú úpravu zošitov , násteniek , tried a školského

      dvora.

               termín :  šk. r. 2011/2012                                  zodp.:  vyučujúci

 

7.   Aj v rámci ŠKD rozvíjať u žiakov estetické cítenie.

               termín : šk. r. 2011/2012                                      zodp. :  vyučujúci

 

 

 V. Zvyšovanie efektívnosti výchovy a vzdelávania

 

       Vo výchovno – vzdelávacom procese  budeme rozvíjať celkovú  osobnosť žiaka, rešpektovať jeho jedinečnosť. Chceme, aby  žiak bol dobrý, čestný , múdry, aktívny a šťastný a vyrovnaný.  Budeme posilňovať komunikáciu medzi vyučujúcim a žiakom. Zbytočne nepreťažovať žiakov, dodržiavať psychohygienu, prestávky medzi jednotlivými hodinami (streda bez úloh). U žiakov pestovať vzťah k učeniu a knihe ako zdroju informácii. Pred novými celkami a pred klasifikačnými poradami sa vyhneme zvýšenej záťaži. Počítačovú učebňu budeme v maximálnej miere využívať na vyučovanie V ŠKD a v mimoškolskej činnosti.  

V spolupráci so zriaďovateľom  dokončíme  vybavenie tried a ŠKD

Dôkladná príprava učiteľa na vyučovanie a priama výchovná činnosť, premyslená štruktúra hodiny, používanie nových vhodných metód a foriem práce, efektívnym využitím vyučovacej hodiny najmä pri práci v spojenej triede dosiahneme zvýšenú kvalitu. Bude preto potrebné viesť žiakov k zodpovednosti a samostatnosti .

Zodpovední:  ped. zamestnanci

Termín: š.r. 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kontrola a evidencia práce školy

Kritériom hodnotenia práce pedagogických zamestnancov budú:

{C}·         kvalita vyučovacieho procesu

{C}·         výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu

{C}·         počet a výsledky zaradených začlenených žiakov v triede

{C}·         mimoškolská činnosť

{C}·         vedenie a výsledky v krúžkoch

{C}·         čas venovaný deťom

{C}·         estetizácia školy

{C}·         vedomosti žiakov zodpovedajúce schopnostiam

{C}·         autorita u detí

{C}·         príprava programov na slávnostné akadémie

{C}·         ochota zastupovať

{C}·         štúdium a rozširovanie kvalifikácie

{C}·         tvorba IVP a časovo tematických plánov

{C}·         využívanie a tvorba didaktických pomôcok

Uvedené kritéria budú zohľadňované v návrhoch na odmeny na konci kalendárneho roka a konci školského roka. Kontrolu výchovnej činnosti budeme realizovať štvrťročne. Hospitačnú činnosť budeme realizovať na výmenu skúsenosti a vzájomnú pomoc podľa plánu .

Samovzdelávanie pedagogických pracovníkov budeme realizovať na kurzoch, seminároch organizovaných MC Prešov.

 

 

 

METÓDY A FORMY HODNOTENIA

 

1. V  1  až  4.ročníku  je   hodnotenie  žiaka    formou  klasifikácie.  Výchovy –  

    hudobná,  telesná,  výtvarná  a   pracovné   vyučovanie  sa   tiež    klasifikujú.

    Zodp.: učiteľky 1.až  4. roč.

 

2. Celkový  prospech žiaka v  1. - 4. roč. sa hodnotí  jednotne stupňami: prospel

     s   vyznamenaním,   prospel   veľmi  dobre,   prospel  a   neprospel.  Vedenie

     školy  odporúča  všetkým  vyučujúcim  preštudovať  si   metodické  pokyny -

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov.

 

     Zodp.: všetci vyučujúci

 

3.  Neklasifikuje sa Náboženská výchova.

 

     Zodp.:   uč. prísl.predm.

 

4. V  predmetoch,  ktoré  sa  neklasifikujú,  učitelia  žiakov  priebežne hodnotia

   /slovne/  a  o kvalite  a  výsledkoch  práce  i nformujú   žiakov   i   rodičov. V

    katalógovom  liste  a na  vysvedčení  sa  v  rubrike uvedie ,,ABSOLVOVAL".

 

    Zodp.: všetci vyuč.,+ tr.uč.

 

5. K slovnému hodnoteniu pristupovať zodpovedne, hodnotiť počas celého škol.

    roka. Výrazné slovné hodnotenie uviesť v klas. hárku i v ŽK.

 

     Kontrola: hospit.činnosť                 Zodp.: vyuč.uved.predm.

 

6. Pri  hodnotení  žiakov  1.-2. roč.  vychádzať  najmä  z pozorovania. Počínajúc

    3.ročníkom  využívať  MŠ SR  a  vedením školy schválené didaktické testy na

    objektívne   zistenie   úrovne   vedomostí  žiakov.   Pri   hodnotení   obmedziť

    množstvo  písomných  previerok  v období  pred  klasifikáciou.  Ich množstvo

    koordinuje  v  triede - triedny  učiteľ /maximálne  2  previerky  počas  jedného

    dňa/.  Musia byť uvedené v pláne a odsúhlasené vedením školy.

 

     Zodp.: vyuč. + tried.uč.

 

7. Klasifikovať  verejne  a  príslušnú  známku zdôvodniť . Robiť to v predstihu,

    dať žiakom možnosť doučením si známku opraviť. Známku do klasifikačného

    hárku zapísať ihneď. Poslednú hodinu pred klasifikačnou poradou oboznámiť

    žiakov s výslednou známkou s odôvodnením.

 

     Kontrola: pohovory so žiakmi, hospitácie              Zodp.: všetci vyuč.

 

 

Plán vnútroškolskej kontroly

 

na školský rok 20110/2012

 

 

HLAVNÉ  ÚLOHY  VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY:

 

- usmerňovať  a   kontrolovať   hospodárenie  v   zmysle   platných   zákonov   a    

  vyhlášok

- usmerňovať  a kontrolovať  realizáciu  vyučovacieho  procesu  so  zreteľom  na  

  aktívnu komunikáciu žiakov

- kontrolovať  stav   a   úroveň  vedomostí  žiakov  v   jednotlivých   predmetoch

- sústavnú  pozornosť  venovať práci a prístupu všetkých vyučujúcich vo vzťahu   

  učiteľ- žiak, učiteľ- rodič, učiteľ- nadriadený a naopak

- zabezpečiť  realizáciu  plánu  práce  na školský  rok 2011/2012

- kontrolovať činnosť ŠKD

- kontrolovať stav  úrovne jednotlivých  predmetov testami priebežne  raz za rok

  s prihliadnutím na vzdelávacie štandardy

- sledovať účasť triednych učiteľov na mimoškolskej výchove

- kontrolovať plnenie povinností prevádzkových  zamestnancov

- kontrolovať technický stav a vybavenie školy

- kontrolovať rozvoj čitateľskej gramotnosti v jednotlivých ročníkoch

 

 

HOSPITÁCIE

 

Všeobecné:

- vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak

- motivácia a zaktivovanie  žiakov

- využívanie  progresívnych  vyučovacích  metód a vhodné využívanie pomôcok

- uplatňovanie    správnej    metodiky  hodnotenia   žiakov,   systém   hodnotenia   

   výchovných predmetov

- práca s talentovanými žiakmi ako i menej úspešnými žiakmi

- analyzovať stav  vo  vyučovaní   slovenského   jazyka  so zameraním na rozvoj  

  komunikatívnych  schopností  žiakov  a  čitateľskej  gramotnosti

{C}-   využitie práce s PC a internetom

{C}-   sledovať úroveň výučby cudzieho jazyka

{C}-   kvalita krúžkov na škole

 

 

 

následné:

- sledovať plnenie prijatých opatrení

 

 

 

Metodicko-inštruktážna  činnosť

- individuálne pohovory s pedagogickými pracovníkmi školy- podľa potreby

Zodp.: riaditeľka školy

- individuálne pohovory s prevádzkovými pracovníkmi školy- podľa potreby

Zodp.: riaditeľka školy

- hodnotiť úroveň spolupráce triedneho učiteľa s rodičmi priebežne

Zodp.: riaditeľka školy

 

Personálna práca

- sledovať plnenie záverov inšpekcií - určený termín

Zodp.: riaditeľka školy

- pravidelne sledovať úroveň odborného vzdelávania učiteľov

Zodp.: riaditeľka školy

- priebežne sledovať aktivitu a tvorivosť učiteľov

Zodp.: riaditeľka školy

- sledovať pracovnú morálku prevádzkových zamestnancov

zodp.: riaditeľka školy

 

 

 

MESAČNÝ  PLÁN

vnútroškolskej kontroly

 

SEPTEMBER:   -  kontrola časovo-tematických  plánov

                           -  kontrola a schválenie plánov MZ a PK

                           -  kontrola triednej dokumentácie

                           -  vstupné previerky - kontrola stavu vedomostí                                                            

                                 z predchádzajúceho ročníka

                                                  

OKTÓBER:        -  hospitácie v jednotlivých ročníkoch

                           -  kontrola čistoty tried a sociálnych zariadení

                             -  hospitačná činnosť v ŠKD

                             -  návrh na psychologické vyšetrenie

 

NOVEMBER:             -  kontrola nácvičných diktátov v Sj - odstraňovanie                  

                           nedostatkov  v pravopise

                        -  kontrola triednej dokumentácie

                        -  kontrola využívania IKT na vyučovaní

 

     DECEMBER:    -  čitateľská gramotnosť

                            -  kontrola vých.-vyuč.práce - dodržiavanie čas.-tem.plánov   

                                     vypracovaných  podľa platných uč.osnov

                                  -  evidencia žiackych kontrolných prác a testov

 

     JANUÁR:        -  kontrola vedomostí žiakov pomocou testov:

                                  I.st.:  Sj,M -všetky roč.  + 3.a 4.roč. -Pr.,Vl.

                               -  kontrola triednej dokumentácie

                                 -  kontrola dokumentácie ŠKD

 

     FEBRUÁR:      -  hospitačná činnosť zameraná na využívanie didaktickej

                                     techniky na  hodinách

                               -  kontrola predpísaných pís.prác /rozanalyzovať na MZ

                                  - kontrola čistoty tried a chodieb

 

MAREC:           -  hospitačná činnosť zameraná na voliteľné a nepovinné

                                predmety  a krúžky

                               -  kontrola triednej dokumentácie

                                  -  kontrola učebných pomôcok

 

      APRÍL:                      -  hospitačná činnosť

                                 -  kontrola plnenia časovo-tematických plánov 

                                 -  plnenie úloh v ŠKD

        

      MÁJ:                -  hospitačná činnosť zameraná na využívanie didaktických

                                    pomôcok

                               -  kontrola žiackych prác

                                 -  kontrola úrovne čítania žiakov

 

      JÚN:                -  záverečné testovanie - výstupné previerky M,Sj

                               -  vyhodnotenie práce MZ a PK

                               -  vyhodnotenie práce celého školského roka

 

 

         Počas celého školského roka kontrola objektov školy a ŠKD.

 

 

 

                VII.            Práca s rodičmi a verejnosťou

      Triedne schôdze rodičov a priateľov školy budú zvolané v mesiacoch september, január , marec a máj. V prípade záškoláctva a požiadaviek rodičov, zriaďovateľa a iných organizácii zvoláme schôdze častejšie. Vo všetkých ročníkoch umožníme účasť na otvorených hodinách pre rodičov. Individuálne pohovory s triednym učiteľom, riaditeľom alebo vychovávateľom realizovať mimo vyučovania, počas úradných hodín.  Zrealizovať slávnostný zápis do 1. ročníka za účasti rodičov.

      Taktiež niektoré akcie školy ako sú :   Pasovanie prvákov, Karneval, Deň Matiek, Deň Otcov budú realizované za účasti rodičov.

Termín:  šk.r. 2011/2012                                        Zodpovedný: riaditeľ školy        

Plán práce školy pre školský rok 2011/2012 ostáva pre akcie a aktivity otvorený a bude sa potupne doplňovať.

 

 

 

                                                                                         

Časový rozvrh hodín ZŠ Pozdišovce

 

 

Začiatok vyučovania o 8°° hod.

 

 

    Vyučovacia hodina                                                  Prestávka

              od - do                                                               od - do      

 

 

1.         800- 845                                                               845 - 855

 

2.        855-940                                                                940-1000

 

3.        1000-1045                                                            1045-1055

 

4.        1055-1140                                                            1140-1150

 

5.        1150-1235                                                             1235-1330

 

Činnosť ŠKD  do  16 15  hod.

 

 

 

 

                Základná škola J. Záborského 7 POZDIŠOVCE

 

 

 

 

                            Rozvrh pracovnej doby

                    vychovávateľky    Márii Kobanovej

                                    šk. rok 2011/2012

 

 

 

     Výchovná činnosť                                    Vyučovacia činnosť

 

P:   11.30  -  16.15         4.45                      ___________________

 

U:   11.30  -  16.15         4.45                     –––––––––––––––––––      

 

S:    11.30  -  16.15         4.45                     od 10.00 -  11.30   2 vyuč. hod

 

Š :   11.30  -  16.15         4.45                      ––––––––––––––––––––

 

P :   11.30  - 16.15          4.45                     od  10.30 – 11.30  1 vyuč. hod   

 

 

 

        Spolu :  23,45  hod                             Spolu  : 3 vyuč. hod

 

 

 

 

  Rozdelenie úloh na Základnej škole v Pozdišovciach

                       v školskom roku 2011/2012

 

 

 

Vedúca   MZ                                     Mgr. Iveta Golmicová

Vedúca knižnice                                        Mária Kobanová

Vedenie skladu učebníc                    Mgr. Adriana Janošová

Vedenie kroniky                                        Mária Kobanová

Koordinátor :

VMaR                                               Mgr. Iveta Golmicová

Protidrogová                                     Mgr. Zuzana Juhásová

Environmentálna výchova                         Mária Kobanová

 

 

Členovia rady školy                                   Mária Kobanová

                                                                   Andrea Drábiková

 

 

 

 

 

Všetci zamestnanci boli oboznámení s Plánom práce školy a súhlasia s jeho znením  

  

Mgr. Iveta Golmicová                                    ...........................................

 

Mgr. Zuzana Juhásová                                   ...........................................

 

Mária Kobanová                                            ...........................................

 

Andrea  Drábiková                                        ............................................

 

 

V Pozdišovciach  dňa 31. 08. 2011               Mgr. Adriana Janošová

                                                                       riaditeľka školy

 

                                                                      ..............................................

 

 

Základná škola J.  Záborského  7  POZDIŠOVCE

 

 

 

                 Plán aktivít v oblasti riešenia problémov

                    rómskej národnostnej menšiny

 

 

   Vzdelávanie rómskych detí ako aj viackultúrna výchova v celom vzdelávacom procese  je  jedným zo  základných  predpokladov  zlepšenia  spolužitia  rómskej komunity  s   väčšinovým  obyvateľstvom.   

   Preto  je  dôležité venovať  sa   rómskym  žiakom  špeciálne  a  zapájať  ich do všetkých akcií  na škole.

 

 

{C}1.     Rozvíjať spoluprácu s rómskymi rodičmi a konzultovať s nimi výchovno-

     vzdelávacie výsledky a správanie ich detí.

                  termín :  počas roka                     zodp. :  vyučujúci

 

2.   Zapojiť všetkých rómskych žiakov do záujmových útvarov v škole, s cieľom

      aktívne využiť ich voľný čas.

                    termín : september 2011             zodp. . vyučujúci

 

3.  Umožniť rómskym žiakom doučovanie nezvládnutého učiva.

                     termín : počas roka                    zodp. : vyučujúci

 

4.   Pravidelne  zapájať  rómskych  žiakov  do  aktivít   organizovaných   školou.

                     termín :  počas roka                 zodp. :  vyučujúci

 

5.   Zapájať   rómskych  žiakov  do nácviku kultúrnych programov a prezentovať     

       sa  v rámci obce.

                     termín :  počas roka                zodp. : vyučujúci

 

6.  Dôkladne   sledovať  dochádzku  rómskych  žiakov do školy, riešiť problémy

     a využívať  spoluprácu  s  obcou  a   obvodným   úradom   v   Michalovciach.

                      termín : počas roka                 zodp.:  vyučujúci

        

 

 

 

 

TOPlist
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok