">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Milí rodičia a žiaci, 
 
vzhľadom na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa pandemického ochorenia COVID -19
vydalo MŠVVaŠ SR nové usmernenia
týkajúce sa hygienicko-epidemiologických opatrení od 12. 10. 2020: 
 
- Povinné  nosenie rúšok aj na 1. stupni ZŠ v interiéri aj exteriéri školy
 
Nezabúdať na náhradné rúško. 
 
 
V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach
nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33
ods. 12 školského zákona najmä: 
 
1. výlety a exkurzie,
 
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
 
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
 
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
 
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
 
6. saunovanie,
 
7. dni otvorených dverí
 
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 
 
 

 

 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili už do 11. ročníka projektu 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

s témou „Radosť čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze“.

Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy s triednymi učiteľmi a aj deti v ŠKD.

Vyrobili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou rozličných techník.

Inšpirovaní boli rôznymi príbehmi a rozprávkami. 

    

 

 

 

 

 

Začiatok školského roka v stredu dňa 2.9.2020

 Tradičné slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021 sa neuskutoční!!!

Príchod žiakov 9.00 hod

Žiaci 2. až 4. ročníka prichádzajú s rúškami do školy o  a odchádzajú priamo 

  do svojich tried, kde ich privítajú triedne učiteľky

Žiaci 1. ročníka v sprievode 1 rodiča prichádzajú s rúškami na školský dvor, kde ich bude čakať pani učiteľka.

Následne odídu so svojou triednou učiteľkou do triedy.

                                  V Pozdišovciach, 25.8.2020                                                                                 Mgr. Adriana Janošová

                                                    Riaditeľka školy

 

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Pozdišovce

od 2.9.2020

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva vydáva riaditeľka ZŠ Pozdišovce pokyny,

upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a školského klubu detí s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov:

  • Od 2.9.2020 ZŠ je pre všetkých žiakov základnej školy dochádzka povinná!

Prevádzka v areáli školy je zabezpečená od 7.30 –16.30 hod.

Do budovy školy vstupujú iba žiaci a zamestnanci školy

Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorých môžu priviesť zákonní zástupcovia (platí pravidlo 1 dieťa – 1 zákonný zástupca).

 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom

              prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni:

              - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,

              - zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

pred začiatkom nového školského roka (iba 2.9.2020). Obe tlačivá sú pre rodičov k dispozícii na stránke  MŠSR

 https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/  alebo v škole .

 

Vstup žiakov do areálu školy:

1. žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:30 do 8:00

Pred vstupom do budovy bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný filter,ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom, dezinfekcia rúk,

Každý žiak je povinný mať každý deň 2 rúška (1rúško si odloží ako rezervné)–1má na tvári pri príchode  do  školy a papierové jednorazové vreckovky, ktoré zabezpečí zákonný zástupca žiaka

Nosenie rúšok:

- žiaci 1. stupňa nosia rúška povinne v areáli školy, na chodbách a iných spoločných priestoroch školy. V triedach je nosenie rúšok pre týchto žiakov iba odporúčané!!!

 

·Výchovno-vzdelávací proces vrátane prestávok bude prebiehať podľa rozvrhu triedy, prípadne podľa bližších pokynov triedneho učiteľa!

Zásadné pravidlá:

- obmedzenie kontaktu medzi triedami a osobami,

- dodržiavanie zásady R-O-R (ruky – odstup – rúško),

- vyučovanie telesnej a športovej výchovy v exteriéri školy do 20.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkému je začiatok, i koniec..

Dnes sa v našej základnej škole lúčilo zopár detských očiek.

Svoje ďakujem povedali kamarátom, pani školníčke a samozrejme i pani učiteľkám.

Tie vyprevadili svojich zverencov na ďalšiu cestu,

ktorá ich zavedie do sveta učenia,

vzdelávania- spoznávania nových a zaujímavých vecí s prianim všetkého dobrého. 

                                        Pokyny, pre zákonných zástupcov žiakov Základnej školy v Pozdišovciach, ktorí nastúpia do školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

Zákonný zástupca dieťaťa predloží pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

• Ak je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Ak zákonný zástupca privádza dieťa do školy alebo ho z nej odvádza, žiadame o minimalizovanie jeho pobytu a dodržiavanie rozostupov vo vonkajších priestoroch školy.
Do vnútorných priestorov školy zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje.


• Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu do školy:
- 1 rúško (náhradné)
- jednorázové papierové vreckovky ( krabička vreckoviek na vyťahovanie )
- pitný režim
- desiatu

 (1. – 4. ročník )
      - príchod do školy: od  7,00 hod

  • vyučovanie bude prebiehať do 11:30 hod.

  • ŠKD bude do 15:00 hod.

    • Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk

    • Vyučovanie bude prebiehať v triedach aj vo vonkajších priestoroch. Na základe odporúčania Ministerstva školstva nebude realizované ani písomné ani ústne skúšanie žiakov do konca školského roku.

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Škole musí byť 1.6 predložené prehlásenie, podpísané rodičom o odchode dieťaťa zo školy, aj ak ho bude preberať iná osoba.


• Zákonný zástupca musí dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do 30.6.2020
                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Adriana Janošová

 

Dnes je Deň matiek. Ktorí interpreti sa rozhodli uctiť si mamu ...

Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú lásku, za nehu a starostlivosť,

ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

V mene Vašich detí Vám chceme poďakovať za každú rozprávku,

ktorou ste obohatili a ozvláštnili detskú dušu.

Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad postielkou.

Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s mamou.

Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili.

I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba.

Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom.

Aj za to, že v týchto časoch ste im práve vy, milé mamky, tou najväčšou oporou.

ĎAKUJEME

 

 

 

 

 

Aké je vyučovanie v škole ? 

Odpovede našich žiakov: žartovné, zábavné, poučné, tradičné, nudné, dlhé, veselé, nápomocné 

V škole sme šťastní. 

 

Aké je vyučovanie doma ?

Odpovede našich žiakov : ťažšie , nudné, vtipné, zábavné, zlé, smutné, opustené, krátke

 

 

 

Oznam o neklasifikovaní niektorých predmetov v čase prerušeného vyučovania

 

Na základe usmernenia ministerstva školstva[1]riaditeľka školy

oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy J. Záborského 7, Pozdišovce,

že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou,

tieto predmety sa nevyučujú a zároveň neklasifikujú, aj keď pôvodne boli klasifikované.

Na našej škole to sú: Telesná a športová výchova,Informatická výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Náboženská výchova, Etická výchova.

Upozornenie: Záverečné hodnotenie bude realizované pre všetky predmety, 

podľa usmernenia ministerstva školstva[2], po rozhodnutí riaditeľky a pedagogickej rady.

Mgr. Adriana Janošová

riaditeľka ZŠ

 

Učíme sa z domu 

V tomto ťažkom období sa snažíme pracovať najlepšie ako sa dá.

      Najradšej by sme boli spolu v škole, no ako sa teraz často hovorí,

,,Spolu to zvládneme,,.

 

 

 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.
Zápis sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla . 
Prihlášku si môžete stiahnuť na stránke obce Pozdišovce. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.
Vyplnenú môžete doručiť na OÚ Pozdišovce prípadne zaslať poštou na adresu školy, či obce.
 

 

UPOZORNENIE 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu
v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,
prerušuje Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období 
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zároveň upozorňujeme,
že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
nie je obdobím školských prázdnin,
ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení
na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

 

Vzdelávanie žiakov počas prerušenia vyučovania

na škole bude prebiehať na základe elektronickej komunikácie s vyučujúcimi ,

riešením zadaných úloh , e-mailom.

V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

 

 

 

Karneval

Dňa 20.2.2020 sa uskutočnil na našej škole karneval.

Zažili sme príjemné stretnutie v maskách. 

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Recitačná súťaž mala týchto víťazov 

 

 

 

 

OZNAM 

Našu školu môžete kontaktovať už len na mailovej adrese :

skola.pozdisovce@gmail.com

 

Oznam 

Riaditeľka ZŠ Pozdišovce vyhlasuje

od 4. februára do 7. februára 2020

chrípkové prázdniny, 

na základe zvýšenej chorobnosti žiakov. 

začiatok vyučovania je 10. februára 2020.

 

 

 

 

Želanie do nového roku

Nech nový rok splní Vaše priania

a anjeli Vaše cesty chránia.

Nech Vaším domovom neustále rozlieha sa detský smiech

a aby Vám každý mesiac priniesol kopec príjemných radostiek.

V novom roku dobrých ľudí vždy po boku.

Zdravia, lásky plný dom

a spokojný život Vám prajeme v ňom.

ZŠ Pozdišovce

 

 

 

Dňa 19.12.2019 sa ako každoročne konal  náš Vianočný koncert. 

Žiaci  si pod vedením pedagógov pripravili ukážku toho najlepšieho 

 vianočného repertoáru. 

 

 

 

 

Deti aj tento rok privítali Mikuláša – v nedeľu 8. decembra.

Každé dieťa sa na jeho príchod tešilo a bolo plné očakávaní, či aj preňho má Mikuláš prichystaný sladký balíček. 

Naši žiaci si pre Mikuláša pripravili kultúrny program za ktorý ich Mikuláš odmenil  krásnym balíčkom.

 

Organizácia školského roka 2019/2020

 

Polročné prázdniny 3.februára 2020

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020.

Jarné prázdniny pre Košický kraj 

28. február 2020 (piatok) 2. marec –  6. marec 2020 nástup 9. marec 2020  (pondelok)

Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí sa 30. júna 2020.

 

 

Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede.
Začiatok vyučovania je 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 20 minút.

 
Časové rozdelenie dňa:
8.00 - 8.45 1.vyučovacia hodina
8.55 - 9.40 2.vyučovacia hodina
10.00 - 10.45 3.vyučovacia hodina
10.55 - 11.40 4.vyučovacia hodina
11.50 - 12.35 5.vyučovacia hodina
 
 
 
 
Zoznam učebných pomôcok:
 
 

1. ročník:

Zošit 511 (10 ks), zošit 512 (10 ks), zošit 510 (1ks), náčrtník, obaly na zošity a učebnice, pastelky, ceruzky,  pero- tornádo, guma, strúhadlo,  notový zošit, pomôcky na Vv - výkresy A4 (20 ks), vodové farby, plochý a guľatý štetec, pohárik, handrička, nožnice s guľatým koncom. Prezúvky, cvičebný úbor +tenisky, hygienické vrecúško (umelý pohár, toaletný papier, mydlo, hygienické vreckovky, malá lyžička)

 

2. ročník:

Zošit 512 (10 ks), zošit 513 (5 ks), zošit 520 (1 ks), zošit 5110 (1 ks), slovník 644 (1 ks), notový zošit, výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, zelené pero, guma, strúhadlo, pastelky, ceruzky, trojuholníkové pravítko, obaly na knihy a zošity, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.

 

 

3. ročník:

Zošit 523 (20 ks), zošit 520 (2 ks), notový zošit (1 ks), výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, ceruzka, pravítko, kružidlo, strúhadlo, zelené pero, obaly na zošity a knihy, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.

 

 

4. ročník:

Zošit 523 (12 ks), zošit 524 (8 ks), zošit 440 (2 ks), zošit 540 (1 ks), zošit 544 ( 3 ks), zošit 644 ( 2 ks), zošit 520 (1 ks), linajková podložka A3, A4,  notový zošit, výkresy A4 – 20 ks a ostatné pomôcky na Vv, pravítko 30 cm, trojuholník s ryskou, kružidlo, strúhadlo, guma, šablóna SR, zelené pero, obaly na knihy a zošity, cvičebný úbor + tenisky, prezúvky, hygienické vrecúško.
 
 

OZNAM

 

                                   Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 

                                                                 2. septembra 2019 so žačiatkom 
 
                                                                o 9:00 hod. na školskom dvore. 

 

 

TOPlist
Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok